dan.filozof

45 tekstów – auto­rem jest dan.fi­lozof.

Nie szu­kaj szczęścia, a znajdź od­wagę bo bez niej nie ma życia, szczęścia czy marzeń. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 sierpnia 2018, 20:51

Nie można za­kochać się z sa­mot­ności. Później przyz­wycza­jenie będzie Twą miłością 

myśl • 11 lipca 2018, 19:45

Kiedy przełamy­wanie ba­rier i og­ra­niczeń nie pro­wadzi do przo­du, wte­dy gu­bi się nadzieja 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2015, 23:03

Pis­mo wyb­leknie, to co w ser­cu i pa­mięci nie um­rze nigdy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 stycznia 2015, 19:53

Al­ko­hol nie niszczy wątro­by, pa­piero­sy płuc. To po­wody z których po nie sięga­my, niszczą nam zdrowie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2014, 00:37

Jes­teś na wy­ciągnięcie ręki, ale nie mo­jej :( 

myśl • 4 października 2014, 02:53

Dlacze­go nie mogę być zim­nym dra­niem? Chcę być podły, chcę być bez­względny. Sko­ro ta­kiego jak jes­tem mnie nie kochasz, to chcę się zmienić. Tyl­ko by­cie świ­nią może dać mi szczęście sko­ro dob­ro nie po­maga. Bez Ciebie nie chcę być sobą 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2014, 00:04

Bieguny życia

Jed­ni stoją nad przepaścią
Chcąc zro­bić krok do przodu
Są też przy­jaciele bruku
Chcący się podnieść
Czy dla nich jest ratunek?
Dla jed­ne­go to upadek
Dla in­ne­go wzlot
Ważne. Czy znajdą swą drogę?
Czy ktoś może coś zrobić?
Czy jes­teśmy małpą w zoo?
Nur­tu­je mnie to pytanie
Cały dzień, całą noc 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2014, 19:41

Tęskno mi

Wi­dok słońca o poranku
Wieczór spędzo­ny na ganku
Wo­dy Ma­zur, wo­dy Morza
Czy też niebiańskie przestworza
Leśna przes­trzeń, za­pach pół
Czy leczniczych bab­ci ziół
Wa­gon ka­sy, ku­pa złota
Nic nie znaczą gdy jest tęsknota

Chcę być blis­ko Ciebie :-) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 czerwca 2014, 19:23

Dystans uczucia

Ja jes­tem tu Ty jes­teś tam
Nie widzi­my wszys­tkich swych ran
Ran na sercu
Uczuć jak w roz­grza­nym piecu
Po­konać dys­tans między nami
z od­ległością i uczuciami
Cze­kanie - nadzieja
Naszych wad odzienia 

wiersz • 15 czerwca 2014, 10:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 sierpnia 2018, 20:51dan.filozof do­dał no­wy tek­st Nie szu­kaj szczęścia, a [...]

9 sierpnia 2018, 20:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można za­kochać się [...]

9 sierpnia 2018, 20:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można za­kochać się [...]

9 sierpnia 2018, 20:42dan.filozof sko­men­to­wał tek­st Nie można za­kochać się [...]

12 lipca 2018, 15:56$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Nie można za­kochać się [...]

12 lipca 2018, 09:25cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jesteś na wy­ciągnięcie ręki, [...]

11 lipca 2018, 19:53danioł sko­men­to­wał tek­st Kiedy przełamy­wanie ba­rier i [...]

11 lipca 2018, 19:45dan.filozof do­dał no­wy tek­st Nie można za­kochać się [...]

22 lipca 2015, 23:03dan.filozof do­dał no­wy tek­st Kiedy przełamy­wanie ba­rier i [...]

26 stycznia 2015, 21:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pismo wyb­leknie, to co [...]